Onderwijsconcept

Onderwijsconcept

Leren staat centraal

Op De Bussel werken we vanuit het principe dat het leren centraal staat. Leerdoelen zijn zichtbaar, kinderen zijn actief betrokken bij hun leerproces en leerkrachten zijn gericht op effectieve begeleiding. De kinderen werken aan hun eigen doelen. Door soms alleen, maar ook vaak samen te leren. De leerkracht is er voor instructie, begeleiding en bemoediging. Doelen en resultaten worden verzameld op de doelenkaart in Snappet. Zo wordt zichtbaar wat er allemaal is geleerd. Snappet biedt leerstof voor de vakgebieden rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen leerjaren 4 t/m 8.
Snappet geeft de leerling directe feedback. De leerling kan op twee manieren met Snappet werken: klassikaal (waarbij de lijn van de methode wordt gevolgd) en adaptief (waarbij de leerling op zijn eigen niveau aan specifieke leerdoelen werkt). Naast de dagelijkse les kunnen leerlingen hierdoor extra oefenen en nieuwe verdiepingsopdrachten maken. Het systeem past op basis van het resultaat van de gemaakte opgaven het niveau aan.
 

Instructie en zelfstandig werken

Een schooldag bestaat uit een afwisseling van instructies (les) en zelfstandige verwerking (oefening). 
Op Leerplein 1 t/m 4 gebeurt dit voornamelijk in het kleuterlokaal, in de speelhoeken en in het leerlokaal. De kinderen in leerjaar 3 en 4 hebben een vaste plek in een groepje, hebben hun spulletjes onder handbereik en leren stapje voor stapje om steeds zelfstandiger te werken, zonder dat zij steeds de aanwijzingen van de leerkracht nodig hebben. De uitleg van nieuwe leerstof gebeurt per leerjaar. Na de instructie vindt de verwerking (oefening) plaats. Tijdens het werken loopt de leerkracht of de onderwijsassistent rond om vragen te beantwoorden en kinderen aan te moedigen. Naarmate het begrip en daarmee het zelfvertrouwen groeit, kunnen de kinderen steeds beter zichzelf aan de gang houden en hun werk min of meer zelfstandig afmaken. Vanaf leerjaar 4 zal na de instructie de verwerking plaatsvinden op het Chromebook. We maken gebruik van het programma Snappet. Natuurlijk zijn er ook momenten dat de kinderen de verwerking op papier maken. 

Richting de bovenbouw wordt de mate van zelfsturing steeds verder uitgebouwd: kinderen gaan de verwerking op een Chromebook zelf plannen, leren de tijd in de gaten te houden, stellen hulpvragen als dat nodig is. De instructie, bijvoorbeeld een rekenles, krijgen de kinderen in het instructielokaal van rekenen. Na afloop van de les nemen zij hun spullen mee en gaan hun werk maken: in het leerlokaal of op het Leerplein. Op het Leerplein en in het leerlokaal kunnen kinderen in alle rust zelfstandig aan het werk zijn, zonder afgeleid of gestoord te worden. Zowel op het Leerplein als in het leerlokaal is een onderwijsassistent aanwezig die de kinderen helpt bij vragen, toezicht houdt en ondersteuning geeft indien nodig. Deze werkwijze, voor de kinderen van leerjaar 5 t/m 8, draagt bij aan het eigenaarschap dat wij kinderen willen geven. Kinderen leren zichzelf aan te sturen, ontwikkelen zelfinzicht en kunnen eigen keuzes maken. Dit betekent natuurlijk niet dat we geen zicht houden op de kinderen. We kunnen de hele dag meekijken via het programma Snappet, naar de vorderingen in het werk en op basis daarvan kunnen we de dingen die nog moeilijk gevonden worden nog een keertje extra uitleggen. Het werk dat de kinderen maken wordt op deze manier tussendoor en na schooltijd regelmatig gecontroleerd. Zo kunnen we zien in hoeverre een kind de lesstof begrijpt, maar ook of het kind de verantwoording voor het eigen werk goed invult. Op deze manier leren we de kinderen de zelfsturing en zelfstandigheid aan die nodig is op het voortgezet onderwijs.  
 

Begeleiding op niveau

De een is goed in rekenen, de ander heeft daar juist meer moeite mee. Dat vraagt afstemming in het lesaanbod en de begeleiding. De leerkrachten en onderwijsassistenten hebben oog voor de verschillen en geven extra hulp als dat nodig is. Tijdens de instructielessen is tijd ingeruimd voor begeleide inoefening en een verlengde instructie. 
 

Verdieping en verrijking

Voor kinderen die meer willen en kunnen zijn er volop mogelijkheden om hun programma te verdiepen en te verrijken. De basis-lesstof wordt compact aangeboden, om onnodige herhaling of verveling te voorkomen. Hierdoor ontstaat tijd voor uitdagende opdrachten om het leren leren te stimuleren. Deze kinderen krijgen verrijking via Snappet of krijgen een uitdagende onderzoeksopdracht. 
 

Moderne Leermiddelen

Op De Bussel maken we gebruik van beproefde methodes voor technisch lezen, rekenen, taal en spelling. De kinderen werken in leerjaar 3 vanuit boeken in schriften en op Chromebooks. Vanaf leerjaar 4 t/m 8 maken de kinderen de verwerking na de instructielessen op het Chromebook. Hiermee kan op eigen niveau en tempo worden geoefend maar wordt ook in de Cloud samengewerkt aan werkstukken of presentaties. In leerjaar 1 t/m 3 worden de Chromebooks ingezet met leerzame software zoals bijvoorbeeld rekensoftware, leessoftware voor groep 3 en programma's voor woordenschatontwikkeling.
 

Breed leerstofaanbod

Naast taal, lezen en rekenen is er tijd voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. Wij gebruiken hier de methode Blink wereld. Tijdens de lessen is er kennisoverdracht door de leerkracht en gaan kinderen op onderzoek en wordt nieuwe kennis opgedaan die zich uit in presentaties, werkstukken, muurkranten, tentoonstellingen, tekeningen of ander creatief werk. 

In onze mooie bibliotheek hebben een ruim aanbod mooie Nederlandse leesboeken. Het lezen wordt gestimuleerd door vooral in te steken op leesplezier met aansprekende (nieuwe) boeken, boekpromoties en voorleesmomenten.

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!